Smart EU Shipping

USŁUGI

Celem naszych działań jest sprawna i kompleksowa obsługa procesu celnego.

USŁUGI

Jako profesjonalna agencja celna pomożemy Państwu sprawnie i fachowo dopełnić wszelkich niezbędnych formalności związanych z eksportem oraz importem towarów pochodzących spoza UK oraz Unii Europejskiej. Celem naszych działań jest sprawna i kompleksowa obsługa procesu celnego. W ramach stałej współpracy zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną oraz przedstawicielstwo w kontaktach z organami celnymi. Oferujemy również składanie wniosków urzędowych oraz uzyskiwanie stosownych wyjaśnień w imieniu naszych Klientów.

Udzielamy konsultacji z zakresu przepisów celno-podatkowych, związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Nasi eksperci doradzą wybór najlepszych rozwiązań oraz odciążą Klienta w wielu kwestiach formalnych związanych z odprawą celną.

Przygotowujemy wszystkie potrzebne dokumenty celno-skarbowe:

Deklaracje eksportu EX1

Formularz EX1 – zgłoszenie wywozowe, wspólny międzynarodowy dokument dla towarów produkowanych i sprzedawanych z UE, potwierdzający eksport towarów. Deklaracja towarzyszy przesyłce do końca jej trasy. Objęcie towarów procedurą wywozu jest obowiązkowe w przypadku towarów unijnych opuszczających obszar celny UE.

Deklaracje importu

Dotyczy importu towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.  Towar należy objąć procedurą celną dopuszczenia do obrotu.

Dokumenty tranzytowe T1

Dokument T1 stosowany jest w tranzycie pomiędzy państwami będącymi stronami konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej. Dotyczy tranzytu towarów nieunijnych, na których ciążą należności celno-podatkowe oraz towarów unijnych, które między punktem wyjścia a miejscem przeznaczenia muszą przejść przez terytorium państwa trzeciego. Procedura tranzytu zabezpiecza cła i podatki na czas przewozu towarów przez gwarancję/zabezpieczenie na czas przewozu.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie udzielenia gwarancji na tranzyt towarów, wypełnienia dokumentów tranzytowych jak i kompleksowego doradztwa z zakresu procedury tranzytu.  

Dlaczego potrzebuję T1?

Główną korzyścią dokumentu tranzytowego jest to, że żadne cła ani podatki nie są naliczane w czasie, gdy przesyłka przemieszcza się z jednego kraju w Unii Europejskiej do drugiego, a dopiero gdy, przesyłka dotrze do zamierzonego miejsca docelowego.

Jak to działa?

Każda osoba występująca jako główny zobowiązany w przewozie tranzytowym musi złożyć zabezpieczenie w celu uiszczenia należności celnych i innych opłat, jeżeli wymogi dotyczące dokumentu T1 nie są spełnione.

Gwarancja zwykle przyjmuje formę przyjęcia zobowiązania przez niezależną stronę, np. bank, solidarnie z mocodawcą lub agencję,  dysponującą tzw. gwarancją generalną w procedurze tranzytu. Wszystkie zgłoszenia T1 muszą być składane elektronicznie przy użyciu nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego (NCTS).

Chociaż NCTS jest w dużej mierze systemem elektronicznym, tranzytowy dokument towarzyszący (TAD) musi towarzyszyć towarom podczas tranzytu i powinien być przedstawiony razem z towarami w każdym urzędzie tranzytu na trasie oraz w urzędzie przeznaczenia.

TAD posiada unikalny numer referencyjny przemieszczenia (MRN) wygenerowany przez NCTS po przyjęciu zgłoszenia. Numer MRN pojawia się na TAD zarówno w formacie numerycznym, jak i jako kod kreskowy.

Gdy towary dotrą do miejsca docelowego, proces tranzytowy dobiega końca, a urząd przeznaczenia wydaje zleceniodawcy pokwitowanie. W tym momencie wszelkie cła i podatki stają się wymagalne.

Jak ubiegać się o dokument T1?

Główny zobowiązany lub jego przedstawiciel musi złożyć zgłoszenie elektroniczne (IE015) do NCTS w Urzędzie Wyjazdu, pocztą elektroniczną za pośrednictwem EDCS, XML lub portalu NCTS. Po zaakceptowaniu i przetworzeniu zgłoszenia system utworzy Tranzytowy Dokument Towarzyszący (TAD), który będzie towarzyszył towarom podczas tranzytu.

Certyfikaty CE

Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

Aby oznakować swój wyrób znakiem CE, producent wykonuje analizy a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań producent dokumentuje.

Procedura oceny zgodności realizowana jest przez producenta ( lub jego upoważnionego przedstawiciela ) poprzez wykonanie sekwencji określonych przepisami działań, tzw. modułów oznaczanych zwykle wielkimi literami. Wybór sekwencji modułów zależy od producenta, który wybiera ją według własnego uznania z możliwości określonych w dyrektywie dotyczącej danego wyrobu.

Certyfikaty pochodzenia

Świadectwo pochodzenia towaru to dokument występujący w międzynarodowych transakcjach handlowych, najczęściej wymagany przez władze celne danego państwa. Potwierdza on, że towar którego dotyczy, został wyprodukowany w państwie, z którego został dostarczony. Posiadanie tego dokumentu jest obligatoryjne przy wejściu na rynki niektórych państw, bądź unii celnych. Importer posiadający świadectwo pochodzenia towaru może dzięki temu skorzystać z ulgowych taryf celnych. 

Świadectwo pochodzenia wystawia się oddzielnie dla każdej partii towaru, która będzie wysłana i poddana odprawie celnej w całości i jednocześnie. Niektóre państwa posiadają własne blankiety i na nich żądają wystawienia świadectwa pochodzenia towaru.

Świadectwo przewozowe EUR 1

Co to jest Świadectwo Przewozowe EUR 1?

Świadectwo Przewozowe EUR1 (EUR1) jest dokumentem umożliwiającym odprawę celną towarów handlowych przesyłanych między poszczególnymi krajami.

Dlaczego potrzebuję EUR1?

EUR1 pozwala importerom płacić preferencyjną (zwykle zerową) stawkę cła przywozowego, gdy towary są wysyłane między krajami, które zawarły dwustronne umowy handlowe.

Które kraje są uwzględnione?

Pełną listę krajów, które akceptują EUR1 można znaleźć w Internecie.

Czy moja przesyłka się kwalifikuje?

Aby się kwalifikować, towary muszą pochodzić z Wielkiej Brytanii lub UE i być poparte poprawnie wypełnionym i autoryzowanym EUR1. EUR1 nie może być używany do przewożenia rzeczy osobistych. Istnieje również dolny limit wartości wynoszący 6000 EUR (lub równowartość w innej walucie). Jeśli wartość przesyłki jest niższa, nadal możesz wystawić EUR1, jednakże, zastrzeżenie na fakturze eksportowej pozwoli na uzyskanie tych samych korzyści bez wszelkich dodatkowych kosztów.

Jak działa EUR 1?

EUR1 może być wystawione tylko w kraju wywozu, a w Wielkiej Brytanii jest autoryzowane przez Izbę Handlową. Po zatwierdzeniu, wierzchnia zielona kopia EUR1 będzie dołączona do przesyłki i zostanie przedstawiona organom celnym przez importera. Biała kopia pozostaje w Izbie Handlowej. Należy pamiętać, że EUR1 są wydawane dla poszczególnych przesyłek.

Jak ubiegać się o EUR 1?

Musisz uzyskać czysty oryginalny formularz EUR1 z Izby Handlowej i wypełnić wszystkie niezbędne pola. Można go złożyć online lub za pośrednictwem poczty.

Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?

Będziesz zobowiązany do przedstawienia komercyjnego dowodu pochodzenia. Jeśli towary pochodzą spoza Wielkiej Brytanii, należy uzyskać fakturę handlową producenta lub deklarację dostawcy ukazującą pochodzenie.

Czy występuje jakaś opłata?

£200.00

Kontakt

Tel.: +44 (0) 208 051 2788
Email: info@smarteushipping.com
SMART EU SHIPPING Ltd, 4 Coxwell Boulevard, London N/A NW9 4AG
PON - PT: 09:00 - 19:00, SOB - ND: 10:00 - 14:00