Smart EU Shipping

Smart EU Shipping

Firma Smart EU Shipping jest ekspertem w dziedzinie kompleksowej obsługi celnej. Nasze 12- letnie doświadczenie na rynku brytyjskim pozwala nam stać się idealnym partnerem w dziedzinie wszelkich procedur związanych z exportem i importem między UK i EU.

CO NAS WYRÓŻNIA

Naszym celem jest najwyższej jakości wsparcie dla naszych Klientów w możliwie najkrótszym czasie.

Zespół Smart EU Shipping tworzą eksperci, posiadający wiedzę i międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie obsługi celnej oraz branży TSL (transport – spedycja – logistyka). Stale monitorujemy procesy legislacyjne w handlu zagranicznym, aktualizując wiedzę prawną, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Doskonale wiemy, że w biznesie liczy się czas, stawiamy więc na szybkość obsługi. Funkcjonowanie naszej agencji celnej opieramy z jednej strony na merytorycznie przygotowanych fachowcach, z drugiej zaś wykorzystujemy wszelkie nowoczesne narzędzia techniczne, które pozwalają optymalizować proces do absolutnego minimum. Dedykowani pracownicy są w stanie przeprowadzić proces celny w ciągu 2 godzin!

Deklaracje eksportu EX1

Deklaracje importu

Dokumenty T1

Certyfikaty CE

Certyfikaty pochodzenia

USŁUGI

Formularz EX1 – zgłoszenie wywozowe, wspólny międzynarodowy dokument dla towarów produkowanych i sprzedawanych z UE, potwierdzający eksport towarów. Deklaracja towarzyszy przesyłce do końca jej trasy. Objęcie towarów procedurą wywozu jest obowiązkowe w przypadku towarów unijnych opuszczających obszar celny UE.

Dotyczy importu towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.  Towar należy objąć procedurą celną dopuszczenia do obrotu.

Dokument T1 stosowany jest w tranzycie pomiędzy państwami będącymi stronami konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej. Dotyczy tranzytu towarów nieunijnych, na których ciążą należności celno-podatkowe oraz towarów unijnych, które między punktem wyjścia a miejscem przeznaczenia muszą przejść przez terytorium państwa trzeciego. Procedura tranzytu zabezpiecza cła i podatki na czas przewozu towarów przez gwarancję/zabezpieczenie na czas przewozu.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie udzielenia gwarancji na tranzyt towarów, wypełnienia dokumentów tranzytowych jak i kompleksowego doradztwa z zakresu procedury tranzytu.

Dlaczego potrzebuję T1?

Główną korzyścią dokumentu tranzytowego jest to, że żadne cła ani podatki nie są naliczane w czasie, gdy przesyłka przemieszcza się z jednego kraju w Unii Europejskiej do drugiego, a dopiero gdy, przesyłka dotrze do zamierzonego miejsca docelowego.

Jak to działa?

Każda osoba występująca jako główny zobowiązany w przewozie tranzytowym musi złożyć zabezpieczenie w celu uiszczenia należności celnych i innych opłat, jeżeli wymogi dotyczące dokumentu T1 nie są spełnione.

Gwarancja zwykle przyjmuje formę przyjęcia zobowiązania przez niezależną stronę, np. bank, solidarnie z mocodawcą lub agencję, dysponującą tzw. gwarancją generalną w procedurze tranzytu. Wszystkie zgłoszenia T1 muszą być składane elektronicznie przy użyciu nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego (NCTS).

Chociaż NCTS jest w dużej mierze systemem elektronicznym, tranzytowy dokument towarzyszący (TAD) musi towarzyszyć towarom podczas tranzytu i powinien być przedstawiony razem z towarami w każdym urzędzie tranzytu na trasie oraz w urzędzie przeznaczenia.

TAD posiada unikalny numer referencyjny przemieszczenia (MRN) wygenerowany przez NCTS po przyjęciu zgłoszenia. Numer MRN pojawia się na TAD zarówno w formacie numerycznym, jak i jako kod kreskowy.

Gdy towary dotrą do miejsca docelowego, proces tranzytowy dobiega końca, a urząd przeznaczenia wydaje zleceniodawcy pokwitowanie. W tym momencie wszelkie cła i podatki stają się wymagalne.

Jak ubiegać się o dokument T1?

Główny zobowiązany lub jego przedstawiciel musi złożyć zgłoszenie elektroniczne (IE015) do NCTS w Urzędzie Wyjazdu, pocztą elektroniczną za pośrednictwem EDCS, XML lub portalu NCTS. Po zaakceptowaniu i przetworzeniu zgłoszenia system utworzy Tranzytowy Dokument Towarzyszący (TAD), który będzie towarzyszył towarom podczas tranzytu.

Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

Aby oznakować swój wyrób znakiem CE, producent wykonuje analizy a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań producent dokumentuje.

Procedura oceny zgodności realizowana jest przez producenta ( lub jego upoważnionego przedstawiciela ) poprzez wykonanie sekwencji określonych przepisami działań, tzw. modułów oznaczanych zwykle wielkimi literami. Wybór sekwencji modułów zależy od producenta, który wybiera ją według własnego uznania z możliwości określonych w dyrektywie dotyczącej danego wyrobu.

Świadectwo pochodzenia towaru to dokument występujący w międzynarodowych transakcjach handlowych, najczęściej wymagany przez władze celne danego państwa. Potwierdza on, że towar którego dotyczy, został wyprodukowany w państwie, z którego został dostarczony. Posiadanie tego dokumentu jest obligatoryjne przy wejściu na rynki niektórych państw, bądź unii celnych. Importer posiadający świadectwo pochodzenia towaru może dzięki temu skorzystać z ulgowych taryf celnych. 

Świadectwo pochodzenia wystawia się oddzielnie dla każdej partii towaru, która będzie wysłana i poddana odprawie celnej w całości i jednocześnie. Niektóre państwa posiadają własne blankiety i na nich żądają wystawienia świadectwa pochodzenia towaru.

BREXIT

ZMIANY PO BREXICIE

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, a w związku z tym pojawiły się nowe przepisy dotyczące eksportu towarów. Formalności celne po Brexicie dotyczą zarówno towarów wprowadzanych na obszar UE jak i wwożonych do Zjednoczonego Królestwa. Brexit nakłada obowiązek clenia wszystkich towarów. Na mocy traktatu zawartego pod koniec roku 2020, towary przekraczające zewnętrzną granicę UE a eksportowane do Wielkiej Brytanii muszą być odprawione przez agenta celnego. Dodatkowe formalności celne po Brexicie komplikują życie eksporterom i importerom, dlatego tak ważna jest współpraca z profesjonalną agencją celną.

Numer EORI

Należy bezwzględnie pamiętać, że aby dopełnić jakichkolwiek formalności celnych po Brexicie, przedsiębiorstwa UE muszą posiadać unijny numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI). Numer taki pozwala identyfikować firmę we wszystkich procedurach i formalnościach celnych oraz w celu wymiany informacji z administracją celną. 

 

Co ważne – numery EORI wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już w Unii akceptowane. Przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w Zjednoczonym Królestwie i zamierzające prowadzić przywóz do Unii będą musiały uzyskać unijny numer EORI lub wyznaczyć przedstawiciela podatkowego.

PROCEDURY

Krok 1 – Klient rejestruje się w celu uzyskania numeru EORI.

Krok 2 – Po zakupie klient otrzyma fakturę z Smart EU Shipping.

Krok 3 – Klient wyznacza agenta celnego (do eksportu i importu).

Krok 4 – Służba celna wyśle klientowi potwierdzenie jego numeru GB MRN (numer referencyjny przemieszczenia).

Krok 5 – Klient musi wysłać numer MRN do przewoźnika / przewoźnika, aby utworzyć PBN (powiadomienie przed wejściem na pokład).

Krok 6 – Przewoźnik używa numeru PBN do utworzenia GMRN (numer referencyjny przemieszczenia towarów).

Krok 7 – Towar jest gotowy do eksportu.

Koszty / opłaty

Obowiązuje opłata agenta celnego: przybliżony koszt od 50,00 GBP z każdej strony.

VAT

Podatek VAT można odroczyć pod warunkiem posiadania ważnego numeru VAT i upewnienia się, że przestrzegane są odpowiednie „procedury tranzytowe”.

Dodatkowe opłaty

Żadne dodatkowe opłaty / cło / akcyza nie jest stosowane.

Krok 1 – Klient / sprzedawca rejestruje się w celu uzyskania numeru EORI (jeden numer wydawany na firmę).

Krok 2 – Klient wyznacza agentów celnych (do eksportu i importu). Agent wymaga faktury handlowej zawierającej numer EORI.

Krok 3 – Urząd celny wyśle klientowi / sprzedawcy potwierdzenie jego numeru MRN (numer referencyjny przemieszczenia).

Krok 4 – Klient musi wysłać numer MRN do przewoźnika / przewoźnika, aby utworzyć PBN (powiadomienie przed wejściem na pokład).

Krok 5 – Przewoźnik wykorzystuje numer PBN do utworzenia GMRN (numer referencyjny przemieszczenia towarów).

Krok 6 – Towar jest gotowy do eksportu.

Koszty / opłaty

Obowiązuje opłata agenta celnego: Przybliżony koszt od 50,00 GBP z każdej strony.

VAT

Podatek VAT można odroczyć pod warunkiem posiadania ważnego numeru VAT i upewnienia się, że przestrzegane są odpowiednie „procedury tranzytowe” i / lub wyznaczony agent celny jest używany do obsługi dokumentów celnych przy użyciu swojego konta odroczonego podatku VAT.

Dodatkowe opłaty

Żadne dodatkowe opłaty / cło / akcyza nie jest stosowane.

Krok 1 – Klient rejestruje się w celu uzyskania numeru XI EORI.

Krok 2 – Po zakupie otrzymasz fakturę z Smart EU Shipping.

Krok 3 – Klient rejestruje się w TSS (można to zrobić tutaj) i dostarcza MRN ( numer referencyjny przemieszczenia .

Krok 4 – Przewoźnik używa numeru MRN do utworzenia GMRN ( numer referencyjny przewozu towarów ).

Krok 5 – Towar gotowy do eksportu.

Koszty / opłaty

Opłaty agentów celnych mają zastosowanie, jeśli nie dokonasz samodzielnie odpraw celnych za pośrednictwem usługi TSS.

VAT

Bez zmian

Dodatkowe opłaty

Bez zmian

Bez zmian

Irlandia Północna pozostaje dostosowana do ograniczonego zestawu przepisów UE, w tym przepisów dotyczących towarów. Pozwoli to uniknąć jakichkolwiek kontroli celnych lub regulacyjnych.

W związku z tym, w przypadku korzystania z drogi lądowej przez GB lub ROI ( Republic of Ireland ), wymagana jest dokumentacja tranzytowa.

Koszty / opłaty

Bez dodatkowych kosztów.

VAT

Bez zmian

Dodatkowe opłaty

Bez zmian

Irlandia Północna pozostaje dostosowana do ograniczonego zestawu przepisów UE, w tym przepisów dotyczących towarów. Wymagania dokumentacji tranzytowej w przypadku korzystania z drogi lądowej przez GB lub ROI, pozostają bez zmian.

Koszty / opłaty

Bez dodatkowych kosztów.

VAT

Bez zmian

Dodatkowe opłaty

Bez zmian

Kontakt

Tel.: +44 (0) 208 051 2788
Email: info@smarteushipping.com
SMART EU SHIPPING Ltd, 4 Coxwell Boulevard, London N/A NW9 4AG
PON - PT: 09:00 - 19:00, SOB - ND: 10:00 - 14:00